Početna stranica www.udgos.hrKONTAKT
 
Adresa:
M. Divalta 163,
HR-31000 Osijek

Žiro-račun: PBZ
2340009-1100148729

MB: 3420639

Telefon/fax:
+385(0)31-50-60-10
Gsm:
+385(0)98-438-889

e-mail:
udruga@globalnet.hr

  PROJEKT – "Osobna asistencija - pomoć i njega u kući za oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih bolesti"
PLAN RADA I IZVEDBE PROJEKTA

Ovaj Projekt je nastao kao izraz potreba naših članova, osoba oboljelih od mišićne distrofije i ostalih mišićnih i neuromišićnih bolesti, za dodatnom pomoći i njegom tijekom dana, u njihovim domovima, jer se radi o osobama sa najtežim oblicima invaliditeta, potpuno nepokretnima i ovisnima o pomoći drugih osoba.
Ciljevi ovoga programa su višestruki. Osnovni cilj je pružiti pomoć i njegu našim članovima, u popodnevnim i predvečernjim satima kad su oni u potrebi za obavljanjem određenih poslova i radnji vezanih uz njihovo svakodnevno funkcioniranje i življenje, a kada im to nitko drugi ne može učiniti, bar ne svakodnevno, stručno i kvalitetno.
Aktivnosti koje će se provoditi u provedbi ovog programa su upravo sve one potrebe koje nepokretna osoba ima a koje je moguće odraditi s obzirom na broj potencijalnih korisnika i potrebno vrijeme za provođenje istih, a odnose se na osobnu higijenu, spremanje na počinak, odlazak u trgovinu. Spremanje kuće, kuhanje, peglanje, pranje suđa, odvođenje u šetnju i boravak na svježem zraku.
Projekt je trenutno financiran za ovu godinu od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te Grada Osijeka.

Jedan od glavnih razloga osnivanja udruge distrofičara Grada Osijeka, (u daljem tekstu UDGOS) još davne 1977.g bio je upravo da se oboljelima olakša svakodnevni život i funkcioniranje, te pruži kvalitetna, pravovremena informacija kako to postići, kao da se i pruži direktna pomoć oboljelima kroz svakodnevne kontakte. Ti ciljevi su jasno definirani i zadani Statutom U.D.G.O.S. Kod osoba oboljelih od mišične distrofije i srodnih mišičnih i neuromišičnih oboljenja u definiciji samih bolesti jako je naglašena progresiva tako da tijekom godina neminovno dolazi do potpune tjelesne nemoći i ovisnosti o pomoći i njezi drugih osoba, što znači da su oboljeli u poodmakloj fazi bolesti apsolutno u potrebi za takvom pomoči bez koje jednostavno ne bi mogli živjeti i funkcionirati. Svi su oboljeli tijekom života na brizi i skrbi vlastitih obitelji koje se o njima brinu dok su god to u mogućnosti, ali roditelji su sve stariji i sve slabiji, slijedom događanja, umiru, a braća i sestre odlaze svojim putem, prijatelji također i sve dok ne dođe do situacije da su oboljele osobe vrlo često primorane potražiti smještaj u staračkim domovima, među ljudima koji su višestruko stariji od njih, jer bez tuđe pomoći ne mogu adekvatno funkcionirati u vlastitim obiteljima. Nedavni primjer jedne naše članice jasno potkrijepljuje ovu tvrdnju. Nakon što joj se razbolio suprug i nakon njegove operacije kralježnice, budući da mu je kontraindiciran svaki tjelesni napor, gospođa je sa 43 godine završila u staračkom domu, u četverokrevetnoj sobi sa tri starice na umoru, koje su po cijelu noć jaukale. Da bi apsurd bio veći, gospođa stanuje 100 m od staračkog doma, a najveći razlog što je završila u domu je taj što u predvečernim satima nije imala osiguranu pomoć za obavljanje fiziloških potreba, intimne higijene i transfera sa kolica u krevet na noćni počinak. Tih nekoliko mjeseci provedenih u staračkom domu su joj bili najgori trenutci u životu. Saznavši za pomagalo koje se zove «Elektromotorni lift za nepokretne» a koji omogućava transfer kolica-krevet-kolica, uz minimalan fizički napor, koje je jako skupo, a kupljeno je uz financijsku pomoć udruge, raznih donatora i vlastitih sredstava, naša članica je napustila starački dom i vratila se u svoju obitelj. No tada je riješen samo dio problema, jer je i dalje ostalo pitanje obavljanja svih onih ranije navedenih radnji, a uz to i ostali kućanski poslovi koje u sklopu našeg pilot projekta udruge, za sada posao obavlja stručno osposobljena osoba-njegovateljica, koja je i sama osoba s lakšim tjelesnim invaliditetom. Ovim primjerom smo htjeli pokazati koliko je osobna asistencija-pomoć i njega u kući potrebna kod osoba oboljelih od mišićne distrofije. jer se na principu individualnog pristupa i direktnog rada sa korisnikom i za korisnka, postiže domino efekt izvršenih radnji i multiplikacija izvršenih radnji ka ostvarivanju zadanih ciljevima. Direktan rad sa oboljelima, na način da im se omogući da oni sami mogu donositi odluke o određenim stvarima i provoditi ih kroz osobu asistenta- pomagača, razvija kod oboljelih snažan osjećaj samorealizacije i samopštovanja, vjere u ljude i na kraju vjeru u sam život i nadu da može biti bolje. Kroz razgovor sa članovima udruge, korisnicima izraženo je veliko zadovoljstvo pokretanjem jedne ovakve inicijative jer su potrebe više nego izražene. Pri UDGOS postoji tim stručnjaka sastavljenih od stručnih suradnika, volontera i članova udruge koji su uvidjevši potrebu oboljelih članova, osmislili ovaj projekt osobne asistencije-pomoći i njege u kući za naše članove. Budući da je to individualan rad i pristup, u program je za sada u pilot fazi uključeno sedam korisnikka-članova, kojima se pružaju usluge.. Nažalost ovako obiman program koji se provodi svakodnevno, ne može se na dulje vrijeme održati na bazi čistog volonterizma, pa je u dogledno vrijeme neophodno osigurati financijska sredstva za njegovo kvalitetno provođenje. Upravo se stoga nadamo da ćemo putem donatora, i uz podršku lokalnih vlasti, osigurati financiranje ovog projekta. Budući da raspolažemo podacima da postoji velika potreba za ovakvom vrstom usluga, u budućnosti postoji mogućnost proširenja i na ostale potrebite na području Grada Osijeka. Moramo sa ponosom naglasiti da se ovaj pilot-program i po prvi puta provodi našoj zajednici, i da je pokretanje ovakve nove inicijative prepoznato i podržano od potencijalnih korisnika, partnera udruge, i državnih ministarstava. S obzirom da je financiranje Projekta predviđeno na duži period, nadamo se da ćemo jedan dio financiranja uspjeti osigurati kroz proračun Grada Osijeka, ali zato je vrlo bitna financijska potpora u samom početku, jer kako program i aktivnosti budu rasli, biti će lakše i osigurati sredstva za njegovu provedbu. Zavisno od financijskih mogućnosti, u budućnosti bi se program proširio i postao otvoren i za ostale potrebite koji nisu članovi UDGOS i osobe oboljele od mišićne distrofije. Mislimo da je iz svega navedenog razvidno da je potreba za ovakvom vrstom skrbi vrlo realna i životna, te da će biti prepoznata i pozitivno, valorizirana. Ovaj projekt se provodi od početka 2005. g. U njegovom provođenju sudjeluju osobe koje imaju vrhunske referencije za provođenje baš takovog projekta, što se i vidi iz njihovih priloženih životopisa. Možemo naglasiti da su u projekt uključeni, socijalni radnici, stručno osposobljena njegovateljica, predsjednik udruge kao koordinator i volonteri.

Sve važnije aktivnosti koje udruga provodi, medijski su dobro popraćene, uvijek dobro prihvačene od strane lokalne zajednice I šire javnosti, stoga šalju snažnu pozitivnu poruku o osobama s invaliditetom te na najbolji mogući način senzibiliziraju javnost o potrebama I problemima oboljelih, a one su zaista, bez ikakve patetike prilično prisutne I životne, I zahtjevaju angažman širokog spectra ljudi u njihovom rješavanju.

Ciljevi koji se postižu provedbom projekta

Provedbom ovog programa postiglo bi se nekoliko ciljeva,a svi oni bi kumulativno doveli do krjanjeg cilja:poboljšanje kvalitete života za oboljele od mišićne distrofije, i olakšavanje svakodnevnog funkcioniranja.
Svakodnevnim pružanjem usluga od strane stručno osposobljene osobe-njegovateljice,u popodnevnim i predvečernjim satima. Individualnim pristupom odredit će se konkretne potrebe, svakog korisnika i na taj način iskalkulirati najučinkovitija satnica, sa što manje praznog hoda, a što više direktnog angažmana na izvršavanju potrebitih radnji, na pomoći i njezi.
Ostvarenje programskih ciljeva mjerit će se putem periodičkih anketiranja korisnika, gdje će se njihovim direktnim očitovanjem dobiti najjasnija i najrealnija procjena uspješnosti provođenja ciljeva ovog programa.

Korisnici projekta, broj i struktura

Korisnici obuhvaćeni ovim programom su osobe oboljele od mišićne dystrophie i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, članovi UDGOS. Sa područja grada Osijeka.
Za sada ih je u program uključeno sedmoro. Pet ženskih i dvije muške osobe.
Svi korisnici ovog programa su osobe sa 100% tjelesnog oštećenja, potpuno ovisni o tuđoj asistenciji i pomoći u obavljanju svakodnevnih poslova, vezanih uz izvršenje fizioloških potreba, intimne higijene i transfera kolica-krevet radi odlaska na počinak, i svega ostalog već prije navedenog.

Metode i aktivnosti kojima će se projekt provesti

Da bi se kvalitetno udovoljilo potrebama korisnika ovoga programa i ostvarili njegovi ciljevi primjeniti će se multidisciplinarni pristup kod provođenja ovoga programa na način da će se raditi direktno sa korisnicima i zadovoljavanju njihovih primarnih potreba, pomoći i njege u kući ali će se i vršiti koordinacija sa njihovim obiteljima, a isto tako i kontakt sa udrugom i drugim službama koje korisnik u određenom trenutku može zatrebati, te pomoć u ishodovanju svih potrebitih doznaka, recepata, potvrda riješenja uvjerenja itd, da bi se postigla maksimalna pomoć i učinkovitost i rasteretila obitelj, skrbnici, rodbina itd. Korisnici ovog programa su izabrani kao osobe sa najtežim oblicima tjelesnog invaliditeta, na način da je provedena anketa da li postoji potreba za takvim programom koja je pokazala ne samo veliku potrebu nego i činjenicu da je takav program trebalo i ranije operacionalizirati. Program će se provoditi svakodnevno sa ciljanom skupinom korisnika, od ponedjeljka do petka, u periodu od 12-17h, a prema individualnim potrebama se može i nešto produžiti. Izvoditelj programa će biti osoba,- visoko senzibilizirana za rad sa osobama oboljelima od mišićne distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, školovana njegovateljica, sa višegodišnjim iskustvom u skrbi o osobama sa invaliditetom.

Ocjenjivanje rezultata projekta

Praćenje rezultata provedbe projekta vršit će se kontinuirano putem redovitih radnih sastanaka, provodit će se analiza projekta i njegovo izvršenje. Izradit će se upitnik za korisnike projekta gdje će se u obzir uzimati njihovi prijedlozi i primjedbe, a u svrhu samog poboljšanja projekta. Rezultati projekta će se ocijeniti putem praćenja slijedećih indikatora. Poboljšanje općeg zdravstvenog stanja, poboljšanje raspoloženja i socijalne angažiranosti, lakše prihvaćanje svog stanja, prevencija institucionalizacije. Ocjena će biti prezentirana Predsjedništvu i Skupštini udruge.

na vrh stranice
 

VrhVijestiO namaAktivnostiFoto-kutakPoezijaHumorNMBKontaktMapa site-aAdministracija vijestiDesign by Digital Design